درون سازمان اپل

winkشروع آزمون درون سازمان اپل


تعداد سوال: 5
زمان آزمون: 300 ثانیه
امتیاز این آزمون: 25
درون سازمان اپل
زمان
آزمون شما به اتمام رسید !