بیندیشد و ثروتمند شوید

شروع آزمون بیندشید و ثروتمند شویدlaugh


تعداد سوال: 6
زمان آزمون: 360 ثانیه
امتیاز این آزمون: 30
بیندیشد و ثروتمند شوید
زمان
آزمون شما به اتمام رسید !